Near : Dallas / Fort Worth

Cần người chạy máy CNC MILLS

Cần người chạy máy CNC Mills – Điều kiện có 3 năm kinh nghiệm điều khiển máy. Có kinh nghiệm với Mastercam càng tốt. Lương tùy thuộc kinh nghiệm. Đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm và tiết kiệm 401K – Xin liên lạc Rina Ellis Email: office@windhammfg.com

Contact Information


Rina Ellis

office@windhammfg.com

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks