Buddhist Temple

Last update : 05 Nov 2018

Phap Quang Buddhist Temple

Address: 1004 Small St., Grand Prairie, TX 75050

Phone: 972-264-1285

Website: chuaphapquang.org

Thời Khóa Biểu:

Chủ Nhật
10:00 – 11:00 giờ sáng    Lễ của GĐPT @ Chánh Điện    
10:30 – 11:30 giờ sáng    Cúng Vong cho Đám @Lạc Nghĩa Đường    GĐPT - Việt Ngữ
12:00 – 01:00 giờ trưa     Lễ của CĐPT @ Chánh Điện    GĐPT ăn trưa
01:00 – 02:00 giờ chiều   CĐPT Thọ Trai @ Nhà Sinh Hoạt    GĐPT sinh hoạt
02:00 – 03:30 giờ chiều   Ủy Ban Họp hoặc sinh hoạt    GĐPT sinh hoạt


Thứ Ba và Thứ Năm
07:00 – 09:00 giờ tối    Lớp Tai-Chi @ Nhà Sinh Hoạt


Hàng Ngày
04:00 giờ chiều    Cúng Vong @ Lạc Nghĩa Đường


Hàng Tháng
09:00 giờ sáng    Tụng Giới - Bồ Tát Tại Gia Giới (Mỗi tháng 2 lần: giữa & cuối tháng)
07:30 tối    Khoá Lễ Sám Hối - Ngày 14 và 30 (29 nếu là tháng thiếu) ÂL

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks